Allmänna villkor  – Köpvillkor

1.     BESTÄLLNING & OFFERT
En offertförfrågan är icke bindande för beställaren (kunden). En beställning är först bindande efter att offerten accepterats via digital signering, muntligen eller via e-post. Godkännandet gäller då specificeringen i offerten samt tillhörande ritning på gravsten alternativt den specificerade lydelsen vid gravering av befintlig gravsten och som angivits i offerten. Vid ett godkännande av beställningen påbörjas tillverkningsprocessen och ändringar i beställningen kan begäras av kunden, men det lämnas ingen garanti att detta kan uppfyllas av Norrorts Gravvårdar AB.

1.1 Vid omarbetning, renovering eller inskription på en befintlig gravsten förbehåller Norrorts Gravvårdar sig rätten att neka ett arbete även efter accepterad offert. Arbetet sker i verkstaden i Täby och görs en bedömning att en sten är för stor för omarbetning kan arbetet nekas och avslutas efter information gått ut till kund.

1.2 Norrorts Gravvårdar AB hanterar processen med gravvårdsansökan med den berörda kyrkogårdsförvaltningen. Eventuella ändringar som krävs för en godkänd ansökan kommer att presenteras till beställaren (kunden) innan en ny ansökan översändes till kyrkogårdsförvaltningen.

2.     BESTÄLLARE / KUND
Beställaren (kunden) bekräftar att de har använt sitt eget namn och att de är gravrättsinnehavare till graven som gravstenen ämnar monteras på. Alternativt har beställaren (kunden) befogenhet att beställa gravstenen (alt. ändringar) på gravrättsinnehavarens vägnar.

2.1 Kund som accepterar offerten blir mottagaren av fakturan och säkerställer att betalningsmedel finns. 

3.     KOSTNAD
Norrorts Gravvårdar AB presenterar offerter med momsen inkluderad. Om inget annat är angivet ingår alltid även transport och montering i kostnaden.

4.     BETALNING & DÖDSBO
Beställaren (kunden) faktureras i samband med att gravstenen eller arbetet har utförts. Ingen förbetalning eller delbetalning krävs om inte kunden informerat om annat. Fakturan ställs ut med 20 dagar netto som betalningsvillkor.

4.1 Beställaren (kunden) kan alltid be om att betala tidigare än 20 dagar netto. Detta ska då kommuniceras till Norrorts Gravvårdar AB i samband med beställning eller att fakturan skickas.

4.2 Önskar beställaren (kunden) att fakturan ställs på dödsboet ska detta kommuniceras med Norrorts Gravvårdar AB. Beställaren (kunden) ansvarar själv för att fakturan kan betalas av dödsboet. Om dödsboet inte kan betala fakturan är beställaren (kunden) själv ansvarig för att fakturan betalas till fullo inom utsatt betalningsperiod.

4.3 Gravstenen (alt. stenämnet) som tillverkats av Norrorts Gravvårdar AB är företagets egendom tills full likvid erlagts. Norrorts Gravvårdar AB förbehåller sig rätten att lagerhålla gravstenen (alt. stenämnet) till det att full betalning erlagts.


5.     REKLAMATION
Reklamation vid skador
Om det uppstått skador i samband med montering av gravsten som framstår som oacceptabla för stenens värdighet kommer Norrorts Gravvårdar AB välja att reparera alternativt ersätta gravstenen med en ny likvärdig, utan ytterligare kostnader för beställaren (kunden). Detta innebär ny reparations- eller tillverkningstid.

Reklamation vid saknade tillbehör
Om det saknas tillbehör eller om dessa är skadade vid leverans kommer dessa att ersättas av Norrorts Gravvårdar AB. Ingen kostnad tillkommer för beställaren (kunden).
Tillbehör så som: blomsterlister, dekorduvor, dekorsparvar, infällda lyktramar, lyktor (eller annan belysning).

Reklamation vid avvikelser från kundens förväntningar
Norrorts Gravvårdar AB ämnar alltid leverera gravstenar (och andra stenämnen) av högsta kvalitet som sätter kunden i centrum. Det kan däremot uppstå situationer där beställaren (kunden) inte är helt nöjd med gravstenen (eller stenämnet) som levererats.

Detta gäller främst variationer i stenen, dess mönster eller dess nyanser. Även ojämnheter i graveringen eller annat som inte framstår som kunden förväntar sig. Sten är en naturligt ämnet och kan variera i utseende och vid bearbetning. Gravstenar behandlas, huggs, mejslas, blästras och bearbetas för att ta fram en sten som motsvarar beställningen. Detta medför att det alltid kommer finnas mindre variationer i slutprodukten. Norrorts Gravvårdar AB förbehåller sig rätten att vägra en reklamation vid sådana tillfällen. Norrorts Gravvårdar AB strävar alltid efter att alla kunder ska vara nöjda och kommer alltid föra en diskussion hur förväntan kan tillgodoses för en bra slutprodukt och nöjd beställare (kund).

6.     MONTERING & GARANTI

Markförhållanden på kyrkogårdar i Sverige varierar kraftigt. Det kan därför med tiden händ att en gravsten flyttar sig med tiden (sjunka, luta,) och hamna i en felaktig position. Norrorts Gravvårdar AB lämnar 5 års monteringsgaranti på alla arbeten. Vid en situation där en gravsten skiftat position kommer det åtgärdas inom garantiperioden utan kostnad för beställaren (kunden).

All montering sker utifrån CGKS: riktlinjer.


7.     GODKÄNNANDE
Beställaren (kunden) som godkänner offert från Norrorts Gravvårdar AB godkänner därmed de allmänna villkoren (även kallade köpvillkor).